The website for the Llŷn Peninsula, North Wales, UK

 

 
Ers 2002, mae Llyn.info wedi bod yn darparu gwybodaeth am Ben Llŷn i'r byd, yn y dechrau o Kidderminster - lle wnes i ddechrau dysgu Cymraeg hefyd, dros y we a thrwy lyfrau.

Erbyn hyn, rwy'n ysgrifennu pethau fel hyn yn Gymraeg ac yn dysgu pobl eraill mewn dosbarthiadau ar draws yr ardal!

Mae'r Gymraeg wrth galon y gymuned ym Mhen Llŷn, a mae'n mor bwysig bod pobl yn trio dysgu os ydyn nhw'n symud yma. Mae 'na bobl sy'n dod i Gymru unwaith y flwyddyn ar wyliau sy' wedi dysgu Cymraeg hyd yn oed - am ffordd wych o ychwanegu rhywbeth newydd a gwahanol at eich gwyliau? Ac os dach chi'n symud i fyw yma, does does dim esgus i beidio!

Tra bod y daith ddim yn hawdd, mae'n werth gwneud yr ymdrech i ddysgu'r iaith, mae'n hwyl, dach chi'n cyfarfod pobl glên iawn (yn fy mhrofiad i beth bynnag!) a dach chi'n teimlo fel rhan lawn o'r gymuned - dach chi ddim yn gwybod beth dach chi'n ei golli cyn i chi ddechrau defnyddio'r iaith y tu allan i'r dosbarth.

Ar ol 6 blynedd o fynychu dosbarthiadau efo'r coleg a Phrifysgol Bangor, ces i fy enwebu ar gyfer cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Ninbych yn 2013. Ar ol cael cyfweliadau ym Mhrestatyn ym mis Mai, es i ymlaen i'r rownd derfynol gyda 3 arall. Roedd y gystadleuaeth yn agos iawn, ond rhywsut, ddes i i'r brig ac enillais i'r teitl 'Dysgwr y Flwyddyn 2013' - profiad bythgofiadwy ac un rwyf eisiau rhannu rwan er mwyn i fwy o bobl ddechrau dysgu'r iaith, ac iddyn nhw gael yr un teimladau a chyflawniad mod i wedi sôn amdanyn nhw yn barod, gobeithio.

Efo Mam, Dad a'r tlws yn yr Eisteddfod.
With Mum, Dad and the prize at the Eisteddfod.


Os dach chi'n meddwl am ddysgu Cymraeg, baswn i'n dweud ewch amdani yn syth! Mae 'na ddosbarthiau ar draws yr ardal, rhai yn ystod y dydd a rhai gyda nos - gwelwch y rhestr lawn yma...

Os dach chi wedi penderfynu dysgu, ardderchog, a phob lwc i chi. Daliwch ati, a chofiwch bod 'na lawer o bobl eraill yn yr un sefyllfa ac mae llawer ohonyn nhw yn mynd ymlaen i fod yn rhugl - felly mwynhewch a byddwch yn bositif!


Martyn
     Since 2002, Llyn.info has been providing information about the Llŷn Peninsula to the world, at the start from Kidderminster - where I started to learn Welsh too, over the Internet and through books.

By now, I'm writing things like this in Welsh and teaching other people in classes across the area!

Welsh is at the heart of the community on the Llŷn Peninsula, and it's so important that people try to learn if they move here. There are even people that come to Wales once a year on holiday that have learnt Welsh - what a great way of adding something new and different to your holiday? And if you move here, then there is no excuse not to!

Whilst the journey isn't easy, it is worth making the effort to learn the language, it's fun, you meet very friendly people (in my experience anyway!) and you feel a full part of the community - you don't know what you are missing out on until you start using the language outside of the class.

After 6 years of attending classes with the local college and Bangor University, I was nominated for the Welsh Learner of the Year Competition in the National Eisteddfod in Denbigh in 2013. After having interviews in Prestatyn in May, I went on to the final round with 3 others. The competition was very close, but somehow I came out on top and won the title of 'Welsh Learner of the Year 2013' - an unforgettable experience and one that I now want to share in order that more people will hopefully start learning the language, and for them to have the same experiences and fulfilment that I have talked about.

Dathlu efo dysgwyr eraill yr ardal a staff y coleg.
Celebrating with other learners in the area and college staff.


If you are thinking about learning Welsh, I would say go for it straight away! There are classes across the area, some during the day, and some in the evening - see the full list here...

If you have decided to learn Welsh, excellent, and good luck to you. Keep at it, and remember that there are lots of other people in the same situation and lots of them go on to be fluent - so enjoy and be positive!
 

Warning: include(../bottom.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/llyninf/public_html/learnwelsh/dysgwr-y-flwyddyn-learner-of-the-year.php on line 318

Warning: include(../bottom.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/llyninf/public_html/learnwelsh/dysgwr-y-flwyddyn-learner-of-the-year.php on line 318

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../bottom.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/llyninf/public_html/learnwelsh/dysgwr-y-flwyddyn-learner-of-the-year.php on line 318

Warning: include(../bannerad.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/llyninf/public_html/learnwelsh/dysgwr-y-flwyddyn-learner-of-the-year.php on line 319

Warning: include(../bannerad.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/llyninf/public_html/learnwelsh/dysgwr-y-flwyddyn-learner-of-the-year.php on line 319

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../bannerad.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/llyninf/public_html/learnwelsh/dysgwr-y-flwyddyn-learner-of-the-year.php on line 319